Política de privacitat

1.- Finalitat

Aquesta política de protecció de dades personals té l’objectiu de donar a conèixer la manera en què, des AGROTIGA ONLINE, S.L. (En endavant, “AGROTIGA ONLINE”) obtenim, tractem i protegim les dades personals que faciliti o que recollim, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 (relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, i la resta de normativa vigent en relació amb la protecció de les dades de caràcter personal.

2.- Responsable del tractament

El responsable de les dades personals que ens faciliti o que obtinguem per altres vies és AGROTIGA ONLINE, amb CIF núm. B-02.769.412, domiciliada a Passeig Andalusia, 93, 08521, Les Franqueses del Vallès, Barcelona, ​​(Espanya), correu electrònic info@agrotiga.com i telèfon de contacte + 691 93 39 53.

3.- Lloc web

El lloc web d’AGROTIGA ONLINE està format per la pàgina web www.agrotiga.com, la qual és titularitat d’AGROTIGA ONLINE, i pot ser que contingui enllaços a altres webs de tercers amb polítiques de protecció de dades alienes a AGROTIGA ONLINE. A l’accedir a aquests llocs web de tercers podeu decidir si accepteu o no les seves polítiques de protecció de dades i cookies, d’acord amb la normativa en vigor.

4.- Usuaris de la plataforma, Clients i coneguts clients

S’informa als usuaris de les dades personals que poden recollir, de la seva finalitat i de la legitimació del seu tractament.

DADES:

  • Dades identificatives: nom i cognoms i direcció postal
  • Dades de contacte: telèfon, correu electrònic.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:

  • La finalitat del tractament de les seves dades personals és garantir la seguretat de el servei, gestionar el blog, foro o newsletter de la pàgina web i gestionar les seves consultes, peticions d’informació o reclamacions, mitjançant el Formulari de Contacte.
  • El tractament també pot consistir, sempre que hàgim rebut previ consentiment exprés per part de l’usuari, en rebre comunicacions, publicitat de l’empresa, anuncis, newsletter, etc.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:

  • Amb caràcter general, la base jurídica que legitima els tractaments de dades personals per part de AGROTIGA ONLINE és el compliment d’obligacions legals o l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits a AGROTIGA ONLINE.
  • Alguns tractaments també poden requerir el consentiment dels interessats (rebre comunicacions, publicitat, anuncis, newsletter, etc.). Aquest consentiment haurà de prestar mitjançant una acció afirmativa clara i s’informa que podrà ser retirat en qualsevol moment per l’interessat.
  • Altres tractaments estan basats en l’interès legítim que tenim de gestionar i donar resposta a les seves peticions d’informació i sol·licituds en AGROTIGA ONLINE, així com saber la seva valoració sobre els nostres serveis i funcionament, gestionar i valorar el seu currículum o enviar-li comunicacions del seu interès sobre els serveis contractats.

5.- Recollida de dades personals i registre de tractament

AGROTIGA ONLINE tracta les seves dades personals de manera lícita, lleial i transparent i limitant les finalitats per a les quals van ser recollides.

Les dades de caràcter personal que es recullen de l’interessat s’incorporen als tractaments titularitat de AGROTIGA ONLINE i s’engloben en el nostre Registre d’Activitats de Tractament.

Aquestes dades personals seran tractades de manera confidencial i de manera que es garanteixi una seguretat adequada a la protecció d’aquestes dades.

6.- Comunicació de dades personals

AGROTIGA ONLINE no comunicarà les dades personals sense el consentiment dels interessats, llevat de les circumstàncies previstes en la legislació vigent, així com als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, jutjats i tribunals, administracions públiques amb competència en la matèria, quan l’hi sol·licitin de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

7.- Conservació de dades

Amb caràcter general, les dades personals tractades per AGROTIGA ONLINE es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir, tenint en compte els terminis establerts en la regulació en general i, de manera específica en la Llei 10/2001, de 13 de juliol, i el Decret 13/2008, de 22 de gener, sense perjudici, si s’escau, de la seva posada a disposició de les autoritats competents o per atendre reclamacions. En aquest cas, les dades es conservaran bloquejats fins a la finalització del termini de prescripció, moment en què seran eliminats.

8.- Confidencialitat

AGROTIGA ONLINE, garanteix, en els termes que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que utilitzarà confidencialment les dades personals dels usuaris, i que ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes a les seves instal·lacions i sistemes. Aquesta protecció cobreix tot el referit a la recollida i l’ús de la informació facilitada mitjançant Internet.

Per això, ens comprometem a mantenir i aplicar els nivells de seguretat necessaris, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la categoria de les dades emmagatzemades i els riscos, per protegir les seves dades de caràcter personal de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, ja no divulgar la informació sempre que no obeeixi a l’estricta realització d’un encàrrec o a el compliment d’una obligació legal. En definitiva, a tractar les seves dades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

AGROTIGA ONLINE proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les seves dades personals, puguin accedir a l’avís cap a la política de privacitat o qualsevol altra informació rellevant i, si escau, si cal, puguin prestar el seu consentiment perquè puguin tractar-se les seves dades personals.

9.- Dret en matèria de protecció de dades

L’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se per escrit al correu electrònicinfo@agrotiga.com, indicant com a referència “drets RGPD”.

Accés a les vostres Dades Personals : És el dret a sol·licitar i obtenir informació sobre les vostres dades personals que constin en poder d’AGROTIGA ONLINE, així com del tractament que se’n fa, amb quina finalitat i per a quins usos concrets.

Dret de rectificació: És el dret que té a rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o estiguin incompletes.

Dret de supressió (dret a l’oblit): És el dret que té a demanar que se suprimeixi l’accés a les seves dades personals quan siguin la inadequades, excessives o innecessàries, quan és conservin durant un temps superior a què correspongui o siguin contràries al Reglament.

Dret d’oposició: És el dret que té a sol·licitar que no es faci cap tractament de les seves dades personals.

Dret a la limitació del tractament : És un dret consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades per AGROTIGA ONLINE amb la finalitat de limitar el tractament en el futur.

Dret a la portabilitat de les dades: És el dret a rebre les dades personals que ha facilitat a AGROTIGA ONLINE en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable, si el tractament es basa en el consentiment o en un contracte o si es fa per mitjans autoritzats.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: És el dret que consisteix a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixen efectes jurídics sobre vostè o us afecta significativament.

En Exercici de dret RGPD, trobareu tota la informació per poder exercir drets.

També teniu dret a presentar, en tot moment, una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades pel que fa a el tractament de les vostres dades personals.

10.- Canvis al nostre avís

Si canviem la forma en què processem Dades Personals, actualitzarem aquesta Política i el corresponent Avís Legal de Privacitat i Protecció de Dades. Reservat el dret a realitzar canvis en qualsevol moment a les nostres pràctiques i a aquesta Política, per la qual cosa li instem a consultar-la amb freqüència per comprovar si hi ha actualitzacions o canvis

11.- Més informació

Estarem encantats de proporcionar-te més informació sobre com protegim i fem servir la teva informació personal. Contacta’ns a la següent adreça de correu electrònic info@agrotiga.com.

També podràs obtenir informació útil sobre privacitat i protecció de dades a l’oficina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

© AGROTIGA ONLINE, SL, 2023