Avís Legal

El presente apartado incluye información relativa a las condiciones generales de acceso y uso de la página web www.agrotiga.com que deben ser conocidas por el usuario, a los efectos previstos en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

1.-Datos del titular del sitio web www.agrotiga.com

 • Titular: AGROTIGA ONLINE , SL (d’ara endavant, “ AGROTIGA ONLINE ”)
 • CIF: B-02.769.412
 • Direcció: Passeig Andalusia, 93, 08521, Les Franqueses de Vallès, Barcelona, Espanya
 • Correu electrònic: info@agrotiga.com
 • Telèfon: + 691 93 39 53

2.-Condicions d’accés al webwww.agrotiga.com

L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa conèixer i acceptar les advertències legals, condicions i termes d’ús que conté.

L’accés als serveis oferts a través de la pàgina web www.agrotiga.com és gratuït, i no requereix, amb caràcter general, la prèvia subscripció o registre d’usuaris, sense perjudici, que per accedir a determinats serveis és possible que s’exigeixi emplenar prèviament algunes dades personals.

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents condicions generals de navegació haurà d’abandonar aquesta web, i no podrà accedir ni disposar dels serveis que ofereix.

L’usuari garanteix ser major de 18 anys, així com la veracitat i l’autenticitat de la informació comunicada com a conseqüència de la contractació d’aquells serveis que exigeixin el Registre d’Usuaris i s’obliga, així mateix, a mantenir aquesta informació actualitzada.

Les connexions amb altres llocs web que puguin existir, així com l’ús que l’usuari pugui fer, estan subjectes a les presents condicions generals i als eventuals condicionants específics que els citats llocs web requereixin. Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida.

AGROTIGA ONLINE podrà modificar, en qualsevol moment que ho consideri oportú, la configuració de la present web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, o impedir l’accés, procurant informar l’usuari de aquests canvis, sempre que les circumstàncies ho permetin, mitjançant una publicació en la pàgina web.

3.-Condicions d’utilització del web www.agrotiga.com

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels serveis i els continguts de la pàgina web ja no utilitzar-los per activitats il·lícites o constitutives d’un delicte, o que infringeixin el que estableix el present avís legal, en la regulació sobre propietat intel·lectual o industrial, o en qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic. L’ús que es faci de la informació que conté aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes les dades que comuniqui a AGROTIGA ONLINE, mitjançant els diferents formularis en línia, i es responsabilitza de la inexactitud o la manca de veracitat de la informació aportada.

Així mateix, a títol merament enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet a no introduir, ni transmetre, ni difondre:

 • Continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 • Continguts que promoguin actuacions delictives, denigradores, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.
 • Informació o continguts que atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts tant constitucionalment com els tractats internacionals.
 • Informació o continguts que impliquin la violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del responsable del lloc web o de tercers.
 • Publicitat no autoritzada o sol·licitada, correus no desitjats, correus electrònics en cadena, estructures piramidals, etc.
 • Programes de dades (virus i “malware” -software malicioso-) que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris d’Internet.

AGROTIGA ONLINE no cedirà ni transferirà les seves dades personals a tercers, excepte disposició legal en contra.

AGROTIGA ONLINE només remetrà informació dels seus serveis i productes si es consent expressament per l’interessat.

El participant pot exercir davant d’AGROTIGA ONLINE els drets d’accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades i oposició. Per a l’exercici d’aquests drets l’interessat pot enviar la sol·licitud per correu electrònic a info@agrotiga.com. En tot cas, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control (AEPD) si ho estima oportú.

4.-Exoneració de responsabilitats

AGROTIGA ONLINE, no pot controlar la utilització que facin els usuaris del lloc web www.agrotiga.com i dels seus continguts, i per aquest motiu no és responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se d’un ús il·lícit, incorrecte, inadequat o parcial, ni de l’incompliment que faci l’usuari de les presents condicions d’accés i ús, així com de qualsevol altra condició que es pugui trobar en aquest lloc web pel que fa a qualsevol dels seus serveis, sense perjudici, en qualsevol cas, de les accions legals que corresponguin a AGROTIGA ONLINE, oa tercers.

AGROTIGA ONLINE no pot garantir la disponibilitat permanent i la continuïtat pel que fa al funcionament de la pàgina web, ni a la informació, el contingut, el programari, els materials o els productes que aquest inclou. D’aquesta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web, dels seus serveis i de l’ús que els usuaris puguin fer d’ell.

En qualsevol cas, AGROTIGA ONLINE, farà tots els esforços possibles per mantenir la disponibilitat continuada d’aquest lloc web.

Així mateix, AGROTIGA ONLINE, no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l’usuari, d’un navegador amb una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’usuari registrat en el navegador, o dels danys, els errors o les inexactituds que poguessin derivar-se d’un mal ús o funcionament.

L’usuari accepta que AGROTIGA ONLINE, ha creat i desenvolupat de bona fe el lloc web amb informació procedent de fonts internes i externes, i que l’ofereix en el seu estat actual als usuaris, tot i que pugui incloure imprecisions o errates. Per aquest motiu, l’usuari exonera AGROTIGA ONLINE, de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el lloc web li pugui ocasionar durant la navegació.

En el cas que l’usuari causés qualsevol tipus de danys o perjudicis a tercers, aquest usuari és l’únic responsable d’això. Així mateix, l’usuari anirà a càrrec de les despeses, els costos i, si escau, les indemnitzacions que puguin derivar de procediments judicials motivats per l’incompliment del que estableixen les presents condicions i en la normativa aplicable.

5.-Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web (inclosos, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, mapes, marcs, banners, programari i els diferents codis font, àudio i vídeo), així com el propi lloc web com a presentació visual, són propietat de AGROTIGA ONLINE, o dels seus proveïdors de continguts, els quals han estat objecte de llicència o cessió per part seva, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, el disseny, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de AGROTIGA ONLINE.

Tot el programari utilitzat en l’ús i el desenvolupament de la pàgina web és propietat de AGROTIGA ONLINE, o dels seus proveïdors de programari, i està protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda prohibida a qualsevol usuari, sense l’autorització prèvia per escrit de AGROTIGA ONLINE, dels titulars dels drets de propietat intel·lectual o d’una altra propietat dels continguts, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, la realització dels actes següents, tant pel que fa a la pàgina web com als seus continguts:

 • Qualsevol forma de comunicació pública, per qualsevol procediment, inclosa la posada a disposició del públic, de manera que qualsevol persona pugui accedir a aquest des del lloc i en el moment que triï.
 • Qualsevol forma de distribució, incloent sense caràcter limitador, la venda, el lloguer i el préstec.
 • Qualsevol forma de reproducció directa o indirecta, temporal o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma de la totalitat o part de la pàgina web o dels seus continguts.
 • Qualsevol forma de transformació, total o parcial, incloent-hi la creació de productes i serveis derivats.
 • Qualsevol altra forma d’accés que inclogui les formes anteriors o altres de diferents.
 • Qualsevol forma, directa o indirecta, d’extracció i reutilització de la totalitat o d’una part substancial del contingut de qualsevol base de dades, i l’extracció o la reutilització repetida o sistemàtica de les seves parts no substancials.

No obstant, l’anterior, l’usuari pot visualitzar lliurement el lloc web i els seus continguts i descarregar-los per a ús personal i no comercial, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats, ja sigui a títol gratuït o onerós.

En conseqüència, la posada a disposició i l’ús de les bases de dades, les imatges, els dibuixos, els gràfics, els arxius de text, d’àudio i de vídeo i el programari propietat de AGROTIGA ONLINE, o dels seus proveïdors, que figuren en el lloc web, i qualsevol altre contingut, no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’ús en favor de l’usuari.

6.-Procediment en cas d’actuacions il·lícites

AGROTIGA ONLINE, vetlla perquè els continguts d’aquest lloc web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista ni difamatori, ni fomentin la violència. Així mateix, procura evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l’ús de qualsevol contingut o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través d’aquest lloc web i, en particular , que rebel·lin la violació dels drets de propietat industrial o intel·lectual, o altres drets, haurà d’enviar una notificació a AGROTIGA ONLINE, la qual haurà de contenir la següent informació:

 • Dades personals de la persona que reclama: nom, adreça, telèfon i adreça electrònica.
 • Especificació de la suposada activitat il·lícita i la indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització en les pàgines web.
 • En cas que es produeixi una violació de drets: dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per representar-lo i la seva signatura.
 • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada a la notificació és exacta i que la utilització dels continguts o la realització de les activitats descrites té un caràcter il·lícit.

7.-Enllaços a tercers

En la present pàgina web, han estat inclosos enllaços (links) a altres pàgines web d’entitats alienes a AGROTIGA ONLINE, no assumint aquesta la responsabilitat derivada dels continguts, així com tampoc de productes o serveis que ens ofereixin i dels possibles virus i malware que puguin contenir.

8.-Legislació i jurisdicció

Les condicions generals d’aquest avís legal i de qualsevol altre text amb caràcter contractual d’aquest lloc web es regulen pel que disposa la legislació espanyola i europea vigent.

En cas que existís qualsevol controvèrsia derivada de l’accés i l’ús d’aquest lloc web i els seus continguts i serveis, així com de la interpretació i el compliment d’aquestes condicions generals i de qualsevol altre text amb caràcter contractual d’aquest lloc web, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granollers (Barcelona).

© AGROTIGA ONLINE, S.L., 2023