Condicions generals de contractació on line

1.- Informació prèvia

Llegiu detingudament les presents condicions, ja que el fet de comprar un producte mitjançant la pàgina web www.agrotiga.com , de la qual és titular la societat AGROTIGA ONLINE, SL (d’ara endavant “ AGROTIGA ONLINE ”), significa que ha llegit, ha entès i accepta sense reserves les clàusules següents.

Les presents condicions generals de contractació (d’ara endavant, les “ Condicions generals de compra ”), regulen les relacions entre AGROTIGA ONLINE , i tercers (d’ara endavant, “ Client/s ”) que adquireixin els diferents productes comercialitzats per AGROTIGA ONLINE .

La pàgina web i les vendes en ella realitzades són responsabilitat de:

 • AGROTIGA ONLINE, SL
 • NIF: B-02.769.412
 • Passeig Andalusia, 93
 • 05521 – Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
 • info@agrotiga.com

El Client pot, en qualsevol moment, accedir a les Condicions generals de compra lliure i gratuïtament i emmagatzemar-les, imprimir-les o reproduir-les des del seu ordinador o dispositiu mòbil, de forma fàcil, permanent i directa.

Les comandes poden formalitzar-se en els idiomes en què està disponible la pàgina web que suporta la venda. És a dir, català, castellà i anglès.
En el cas que el

Client estigui d’acord amb el contingut de les condicions generals de compra, ha de marcar la casella situada al costat de el text següent: “He llegit i accepto les condicions generals de compra”. Si no és així, no podrà continuar amb el procés de compra.

2.- Naturalesa del canal digital d’ AGROTIGA ONLINE

El canal de venda web d’ AGROTIGA ONLINE està destinat a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre , i pel consum propi del Client o de les persones en nom de les que el Client estigui legalment autoritzat a actuar. El Client garanteix disposar de la capacitat jurídica suficient per contractar amb AGROTIGA ONLINE . No obstant això, el Client accepta, de forma expressa i sense excepcions, que accedeix a la web i al canal de venda sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

El Client també garanteix la veracitat i autenticitat de la informació comunicada per mitjà dels formularis de registre corresponents i s’obliga, així mateix, a mantenir aquesta informació actualitzada.

AGROTIGA ONLINE es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i la configuració del seu canal web de venda, així com de tot el contingut que s’hi inclou, com ara productes, preus, etc. i, suspendre’n l’accés, de manera temporal o definitiva.

3.- Operativa de la compra de productes

3.1.- Tràmits per efectuar qualsevol adquisició

AGROTIGA ONLINE informa que els tràmits per efectuar qualsevol adquisició dels productes que s’ofereixen en aquesta web són els que es descriuen a les presents Condicions generals de compra, així com aquells altres que s’indiquin durant el procés d’adquisició.

Tots els preus publicats a la web d’ AGROTIGA ONLINE estan expressats en euros i inclouen tots els impostos corresponents.

3.2.- Productes i preus

L’objecte de la VENDA ON LINE d’ AGROTIGA ONLINE és la venda de productes d’alimentació directament de pagesos, ramaders i altres de les zones Vallès Oriental i Maresme, via internet a través del portal www.agrotiga.com .

Tots els preus dels productes que s’indiquen a través de la pàgina web inclouen IVA i els altres impostos que puguin correspondre.

Així mateix, AGROTIGA ONLINE es reserva el dret d’aplicar promocions i codis de descompte als productes ofertes a la web.

3.3.- Compra de 3.3.- Compra de producte

AGROTIGA ONLINE no pot garantir l’existència i la disponibilitat de tots els productes que s’ofereixen a la pàgina, ja que es tracta de productes peribles.

Per raons de seguretat, un Client no podrà adquirir més de MIL (1.000.-euros) per targeta de crèdit, transacció, i dia.

Seguint el procés de compra establert, el Client escollirà, mitjançant marcació, els articles desitjats. Si no s’ha identificat, anteriorment, haurà d’identificar completant les seves dades de caràcter personal necessàries per al desenvolupament de la compra. El procés finalitzarà completant les dades de la targeta de crèdit o dèbit sol·licitats.

3.4.- Confirmació documental de la contractació efectuada

AGROTIGA ONLINE remetrà al Client, una vegada efectuada la compra, la justificació corresponent de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, via telemàtica, a través del correu electrònic. I tot això en el termini més breu possible i sempre dins de les 24 hores següents a la finalització de el procés de compra.

Així mateix, es remetrà correu electrònic al comprador avisant que el producte adquirit ha estat lliurat a l’empresa de transport.

3.5.- Lliurament del producte

Els lliuraments s’efectuaran:

 • Cada dimarts es lliuraran els productes dels productors de la comarca del Vallès Oriental.
 • Cada dijous es lliuraran els productes dels productors de la comarca del Maresme.

3.6.- Despeses d’enviament

En el preu del producte ja s’inclouen les despeses d’enviament.

Els costos d’enviament variaran segons s’hagi triat la forma de lliurament normal o urgent, i també depenent de les mesures.

4.- Protecció de dades

AGROTIGA ONLINE manté una política de confidencialitat de les dades personals aportades en línia pels seus Clients i es compromet a la seva protecció. Aquesta protecció s’estén a tot el que faci referència a la recollida i ús de la informació proporcionada a través d’Internet.

En aquest sentit, AGROTIGA ONLINE garanteix, en els termes que estableix la REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD),Que tractarà confidencialment les dades personals dels seus clients, així com que el servidor en el qual s’emmagatzemaran i tractaran gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar l’accés a tercers no autoritzats.

A aquest efecte, AGROTIGA ONLINE garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i tractaments, de conformitat amb el que estableix el RGPD i la LOPDGDD. No obstant això, AGROTIGA ONLINE podrà facilitar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que consti als seus arxius quan així li sigui requerit, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.

En compliment del que disposa l’LOPDGDD, s’informa que la recollida de les seves dades de caràcter personal es produeix amb els següents fins: (I) el de poder prestar els serveis als que tindrà accés a través del nostre Portal (Ii) comercials i publicitaris a través de qualsevol mitjà (electrònic o no) i (Iii) realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de mercat.

En tot cas, les vostres dades s’incorporaran als tractaments d’ AGROTIGA ONLINE que corresponguin segons el servei al qual s’accedeixi, ia fi que siguin tractats per a la finalitat descrita a l’apartat (i).

En el cas que no hi hagi OPOSICIÓ les seves dades podran ser utilitzades, a més, per poder-li contactar, fins i tot via Internet per als fins (Ii) i (Iii). El contacte podrà realitzar-se directament oa través d’ AGROTIGA ONLINE .

Teniu dret a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, dirigint-vos a AGROTIGA ONLINE via email info@agrotiga.com , indicant a l’assumpte “RGPD”.

5.- Lloc de celebració del contracte i formalització del contracte

La compra s’entendrà efectuada a la localitat del domicili social d’ AGROTIGA ONLINE .

El contracte es formalitza en el moment en què el Client rep la confirmació de la contractació efectuada.

6.- Dret de desistiment i cancel·lació

L’usuari podrà sol·licitar el desistiment de la compra d’un producte (devolució del seu import) a través del formulari de contacte del web, sempre que el producte no hagi estat enviat i sempre amb 48 hores d’antelació a l’enviament.

Si es compleixen les condicions de devolució, el Client no tindrà cap penalització al seu càrrec.

En qualsevol cas, AGROTIGA ONLINE no es responsabilitza dels terminis ni condicions que, una vegada ordenada la devolució, cada entitat bancària apliqui a cada client.

7.- devolucions

Els usuaris tindran un termini màxim de 24 hores des del lliurament del producte per sol·licitar una reclamació en cas de causa justificada, com seria la recepció de productes en mal estat.

Si l’objecte de queixa queda racionalment justificat, AGROTIGA ONLINE es posarà en contacte amb el productor del producte en qüestió i en sol·licitarà la substitució, en cas que sigui possible.

Si el productor accedís a realitzar la substitució, AGROTIGA ONLINE oferirà al client les opcions següents:

 • La substitució del producte per part de mateix productor.
 • El reemborsament del preu del producte.

Si el productor no acceptés o no pogués realitzar la substitució del producte, AGROTIGA ONLINE oferirà al client les opcions següents:

 • La substitució del producte per part d’un productor diferent. Per al cas que s’hagués fet el lliurament del producte que vol substituir el dimarts, es buscarà un productor del Maresme per realitzar el lliurament el dijous, i si el lliurament del producte substituït s’hagués efectuat el dijous, es buscarà un productor del Vallès per efectuar el lliurament del producte substitut, el següent dimarts.
 • El reemborsament del preu del producte.

8.- Facturació i formes de pagament

L’usuari es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. El preu inicial que figuri en el lloc web per a cada un dels productes oferts inclouen les tarifes corresponents a les despeses d’enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament abans de formalitzar la pròpia compra.

A totes les compres que s’efectuïn a la web d’ AGROTIGA ONLINE , es generarà una factura que s’enviarà per correu electrònic al Client.

El pagament es pot fer per la passarel·la de pagament habilitada mitjançant les targetes de crèdit o dèbit VISA i MasterCard. AGROTIGA ONLINE no tindrà accés a cap de les vostres dades bancàries, i per tant, no les recollirà, tractarà ni guardarà.

9.- Obligacions dels clients

La pèrdua, el robatori o el furt del producte és responsabilitat exclusiva del Client, i AGROTIGA ONLINE queda exonerada de qualsevol reclamació al respecte.

AGROTIGA ONLINE també queda exonerada de responsabilitat si el producte no és conservat ni tractada com cal per part del Client i, per això, es fa malbé o perd la qualitat original.

10.- Força major o cas fortuït

AGROTIGA ONLINE no serà responsable per incompliments o danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de força major o de cas fortuït. S’entén per força major, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:

 1. Qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable;
 2. els errors en l’accés a la pàgina web d’ AGROTIGA ONLINE ;
 3. la manca de subministrament elèctric o telefònic;
 4. els danys produïts per tercers o per atacs al servidor del portal (virus) que afectin la qualitat dels serveis i que no siguin imputables ni a AGROTIGA ONLINE ni a l’usuari;
 5. els errors en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal;
 6. els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés per part d’aquests tercers;
 7. incendis;
 8. inundacions o terratrèmols;
 9. vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes;
 10. l’escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica;
 11. accidents;
 12. conflictes bèl·lics,
 13. embargaments comercials o de qualsevol tipus;
 14. bloqueig;
 15. disturbis;
 16. estat d’alarma
 17. qualsevol disposició governamental.

Els errors administratius o de gestió no seran considerats casos de força major.

11.- Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals de compra s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, ús o contingut de les Condicions generals de compra, tant el Client com AGROTIGA ONLINE , amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Granollers.

En el cas de conflicte o interpretació contradictòria entre les versions en diferents idiomes de les presents condicions generals prevaldran sobre la resta les redactades en llengua castellana.

Granollers, maig de 2021.

© AGROTIGA ONLINE, SL, 2023